لبخند بزن !!

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

امروز تصمیم گرفتم ازخونه که اومدم بیرون به همه لبخند بزنم و این هم نتایجش :

به یک دختر خانم لبخند زدم گفت : مرتیکه از سنت خجالت نمی کشى ؟!!

به یک آقا پسر جوان لبخند زدم گفت : پدرجان من اینکاره نیستم !

به یک پیرزن لبخند زدم گفت : مگه خودت مادر ندارى ؟!!

به یک پیرمرد لبخند زدم گفت : رو آب بخندى ، منو مسخره می کنى ؟!!

به یه خانم میانسال لبخند زدم با کیفش زد تو سرم !

به یه آخوندى لبخند زدم گفت : استغفر الله !

به یه آقاى محترم لبخند زدم گفت : برو به قبر بابات بخند !

به بابام لبخند زدم میگه : کره خر پول کم آوردی یا زن میخوای ؟!!

به مامانم لبخند میزنم میگه : پدر سوخته با دوست دخترت قرار داری ؟

حالا بازهم بگین لبخند بزن !!


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای