دیدگاه

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

در بین آلمانی ها قصه ای هست که این چنین بیان می شود :

مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده ، شک کرد که همسایه اش
 آن را یده باشد ، برای همین، تمام روز او را زیر نظر گرفت!
متوجه شد که همسایه اش در ی مهارت دارد ، مثل یک راه می رود ،
مثل ی که میخواهد چیزی را پنهان کند پچ پچ می کند، 
آن قدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد لباسش را عوض
 کند، نزد قاضی برود و شکایت کند ، اما همین که وارد خانه شد، تبرش را پیدا
 کرد!

زنش آن را جابه جا کرده بود،
مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دریافت که او
مثل یک آدم شریف راه می رود، حرف می زند، و رفتار میکند!

ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای